SPP EUSTREAM image
 

Projekt spoločného záujmu (PCI)

Projekt spoločného záujmu č. 6.2.1. Projekt poľsko – slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí
 

Popis projektu, hlavne jeho potreba v hľadiska perspektívy energetickej politiky

Projekt poľsko – slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí je súčasťou prioritného koridoru energetickej infraštruktúry Európskej únie s názvom Severojužné prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ). Cieľom projektu poľsko – slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí je vybudovať obojsmerný plynovod medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou s technickou kapacity 4,7 mld./rok v smere z Poľska na Slovensko a 5,7 mld./rok v smere zo Slovenska do Poľska. Plynovodné prepojenie medzi Poľskom a Slovenskom bude zahŕňať vybudovanie nového cezhraničného plynovodu DN1000 s celkovou dĺžkou približne 164 km (z toho 106 km na slovenskej strane a 58 km na poľskej strane), a prepojí tak prepravnú plynovodnú sieť Poľska a Slovenska. Tento obojsmerný plynovod spojí juhovýchodné Poľsko s kompresorovou stanicou Veľké Kapušany na východnom Slovensku. Súčasťou projektu bude tiež vybudovanie kompresorovej stanice v poľskej Strachocine a modifikácia existujúcej kompresorovej stanice Veľké Kapušany.

Výstavba projektu bude predstavovať dôležitý míľnik smerom k vybudovaniu dobre fungujúceho a plne integrovaného vnútorného trhu. Jeho dokončenie bude významným krokom pre posilnenie stability Únie a lepšiu pripravenosť v prípade potenciálnych budúcich kríz, s cieľom zníženia závislosti na ruskom plyne pre členské štáty EÚ. Vybudovanie poľsko – slovenského prepojenia plynárenských prepravných sietí prispeje k (1) vytvoreniu platformy pre konkurencieschopný a likvidný plynárenský trh, ktorý umožní vstup nových hráčov na trh, a (2) posilneniu bezpečnosti a stability dodávok plynu pre príslušné krajiny, a v širšom kontexte aj pre celý stredo-juhovýchodný región Európy, pričom predstavuje ďalší krok k (3) zaisteniu implementácie severojužného prepojenia plynovodov v strednej a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ).

Projekt, konkrétne jeho akcia “Prípravné štúdie a inžinierske práce pre poľsko – slovenské prepojenie plynárenských prepravných sietí”, bol označený ako oprávnený pre získanie finančnej pomoci z programu CEF v oblasti energetiky zo dňa 21. novembra 2014. Projekt je v súčasnosti v štádiu prípravných prác. V novembri 2014 boli poľským aj slovenským energetickým regulačným úradom, v súlade s Nariadením EÚ č. 347/2013, ako aj Odporúčaním agentúry ACER č. 07/2013, vydané koordinované rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov pre projekt poľsko – slovenského prepojenia. Uvedenie plynovodu do komerčnej prevádzky je naplánované na 2018/2019.

Kontaktné údaje realizátorov projektu

eustream, a.s.
Votrubova 11/A
821 09 Bratislava
Slovenská republika
www.eustream.sk


Operator Gazociagów Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4
02-337 Varšava
Poľská republika
www.gaz-system.pl

Informácie o plánovaných verejných konzultáciách

Spoločnosť Eustream sa momentálne nachádza vo fáze určenia rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti pre proces EIA. Rozsah hodnotenia určí podmienky pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti. Na základe tohto rozsahu a v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho Prílohy č. 11 bude vypracovaná Správa o hodnotení navrhovanej činnosti. Verejné prerokovanie návrhu rozsahu hodnotenia pre navrhovanú činnosť sa uskutočnilo dňa 2. decembra 2014 na Mestskom úrade vo Veľkých Kapušanoch, za účasti zástupcov príslušného orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR, ako aj účasti zástupcov dotknutých orgánov, ktorými sú mestá a obce v trase plynovodu a príslušné úrady.

Účasť verejnosti na hodnotení výstavby a prevádzky plynovodu bude ďalej zabezpečená formou verejných prerokovaní „Správy o hodnotení navrhovanej činnosti“. Účelom verejných prerokovaní je vhodnou formou prezentovať výklad a problematiku výstavby a prevádzky plynovodu a ich očakávaných vplyvov na životné prostredie. Na spoločných verejných prerokovaniach viacerých dotknutých obcí bude mať verejnosť možnosť vyjadriť svoj postoj k plynovodu. Predpoklad uskutočnenia verejných prerokovaní je stanovený na mesiace júl a august 2015.

Základné informácie o projekte